JussAgenten - nytt på nettJussAgenten viser deg hva som er nytt på mange viktige juridiske nettsteder. Innholdet blir oppdatert flere ganger per døgn.

Vis kun nyheter om ... Dommer og domstolerForretningsjuss, skatt og regnskapNy lovgivning og regelverk
... eller foreta et søk    

DatoSakNettsted
25/092008-09-18
Straffutmåling. Oppbevaring anabole steroider mv. Straffeloven § 162b.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
25/092008-09-19
Straffutmåling. Drapsforsøk. Straffeloven § 233 jf. § 49.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
25/092008-09-18
Uberettiget oppsigelse av avtale. Vederlag for behandling.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
24/092008-09-18
Dekningsloven § 5-5 og § 5-9. Omstøtelse i konkurs.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
24/092008-09-18
Dokumentavgiftsloven § 7. Tinglysning, tidspunkt for vurdering av salgsverdi.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
24/092008-09-12
Konkursåpning. Anke over lagmannsrettens kjennelse.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
24/092008-09-12
Tvistemålsloven § 97. Retting av feil, manglende partsevne.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
24/092008-09-12
Pasientskadeloven § 18. Domstolsprøving.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
22/092008-09-18
Straffansvar. Anleggsveg uten byggetillatelse. Plan- og bygningsloven § 110 første ledd nr. 2, § 93 første ledd bokstav j, § 93 annet ledd jf. § 85 første ledd, kulturminneloven § 3 første ledd.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
22/092008-09-19
(Wonderboy-saken). Straffeloven § 162 tredje ledd 2. punktum, jf. § 60a. Straffutmåling. Grov narkotikaforbrytelse i organisert kriminell gruppe.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-11
Sivilprosess. Rettsforlik. Tvisteloven § 19-12.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-10
Varetektsfengsling. Straffeprosessloven § 171 første ledd nr. 3.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-10
Saksomkostninger. Tvistemålsloven § 174 andre ledd.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-09
Konkurs. Forkynnelse etter domstolloven § 185.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-09
Straffeprosess. Ankefrist.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
19/092008-09-09
Tvisteloven § 29-13 første ledd.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
15/092008-09-08
Lagmannsrettens ankenektelse.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
15/092008-09-03
Begjæring om gjenåpning.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
15/092008-09-03
Saksomkostninger.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
10/092008-09-04
Tolkning av avtale om kjøp av kraft.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
09/092008-09-02
Begjæring om gjenåpning av kjennelse.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
09/092008-09-02
Ankenektelse.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
09/092008-09-02
Ankenektelse. Straffeprosessloven § 321.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
08/092008-09-04
Vegloven § 32. Kabelanlegg.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
08/092008-09-04
Straffeloven § 267. Lovanvendelse. Uberettiget vinnings hensikt. Straffeprosessloven § 342 tredje ledd 2. punktum.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
05/092008-09-01
Utsettelse av hovedforhandling.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
05/092008-08-28
Heleri. Lagmannsrettens domsgrunner. Straffeloven § 317 første ledd.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
05/092008-09-03
Varetektsfengsling. Straffeprosessloven § 170a, jf. EMK artikkel 5 nr. 3. Straffeprosessloven § 294.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
04/09Ikke overvåking i skoletiden
Datatilsynet
02/092008-09-02
Krav om økonomisk oppreising etter reportasje.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
02/092008-08-28
Regresskrav. Eierskifteforsikring. Takst på boligeiendom.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
02/092008-08-29
Utsettelse av hovedforhandling. EMK artikkel 6 nr. 1. EMK artikkel 6 nr. 3 bokstav b.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
02/092008-08-27
Varetektsfengsling.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
02/092008-08-26
Utvalgets kompetanse.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
02/092008-08-22
Straffeprosess. Straffeprosessloven § 388 første ledd nr. 1.
Nye Høyesterettsavgjørelser - Lovdata
01/09FOR 2008.08.21 nr 943:
Forskrift om endring i forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) (AID)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.25 nr 944:
Ikrafttredelse av Stortingets vedtak om Grunnavgift på fyringsolje mv. II og CO
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.25 nr 945:
Forskrift om endring i forskrift om særavgifter (FIN)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09LOV 2008.08.22 nr 74 :
Lov om endringer i pasientrettighetsloven og psykisk helsevernloven (utvidelse av pasientombudsordningen til å gjelde kommunale helse- og sosialtjenester) (HOD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.05.23 nr 934:
Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova (KD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.01 nr 935:
Forskrift om endring i forskrift om særavgifter (FIN)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.13 nr 936:
Forskrift om morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger (HOD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.13 nr 937:
Forskrift om endring i forskrift om næringsmidler til spesielle medisinske formål (HOD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.20 nr 938:
Forskrift om endring i forskrift om forebyggelse av anslag mot sikkerheten i luftfarten (SD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.21 nr 939:
Forskrift om endring i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften) (SD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.22 nr 940:
Forskrift om endring i forskrift om valg til Sametinget (AID)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.06.06 nr 927:
Forskrift om endring i forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (HOD, FKD, LMD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.14 nr 928:
Forskrift om endring i forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lekter (NHD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.08.15 nr 929:
Forskrift om oppdragsgivers og oppdragstakers opplysningsplikt (FIN)
Norsk Lovtidend, Avd 1
01/09FOR 2008.07.17 nr 920:
Forskrift om endring i forskrift om bruk av kjøretøy (SD)
Norsk Lovtidend, Avd 1
side 2 >>