1) Hvor mange dommere deltar når Høyesterett behandler en sak?

fem dommere
tre dommere
sju dommere


2) Hva er navnet på domstolene i første instans fra 1. januar 2002?

herredsrett/byrett
distriktsrett
tingrett


3) Hvor holder Den europeiske menneskerettsdomstolen til?

Haag
Strasbourg
Paris


4) Hvem var den første justisminister i regjeringen Jagland?

Anne Holt
Gerd Liv Valla
Odd Einar Dørum


5) Hva er minstestraffen for å lage falske penger?

tre år
seks måneder
seks år


6) Hva er et forelegg?

et prosesskrift som legges frem i en rettssak
et tilbud fra påtalemyndigheten om å vedta en bot for et straffbart forhold
en sak som sendes til et forvaltningsorgan for uttalelse


7) Hva er påtalemyndigheten?

myndighet som bestemmer om det skal tas ut siktelser og tiltaler mot folk for kriminelle handlinger
etat som informerer på vegne av staten ved bl.a. å holde taler til publikum
en avdeling innen politiet


8) Hva er en rettshjelper?

en som yter gratis rettshjelp til publikum
en ansatt i domstolene som bistår dommerne
person med juridisk embetseksamen som gir rådgivning til klienter uten å være advokat


9) Hva betyr det når man sier at kjøperen hever et kjøp som følge av mangelfull oppfyllelse fra selgeren?

kjøperen bringer saken inn for retten
kjøperen annullerer avtalen om kjøp
kjøperen krever erstatning fra selgeren


10) Hvor gammel må man være for å kunne straffes i Norge?

15 år
14 år
16 år


11) Hvor lenge varer foreldrenes forsørgelsesplikt for barna som hovedregel?

til man er 16 år
til man er 18 år
til man er 20 år


12) Hvor gammel må en som hovedregel være for å ha rett til å disponere penger en har tjent ved eget arbeid uten samtykke fra foreldrene?

18 år
15 år
16 år


13) Du har som forbruker inngått avtale med en håndverker om en jobb og håndverkeren har sagt en pris uten å angi om prisen er med eller uten merverdiavgift. Du får en faktura på den prisen som ble sagt med tillegg av merverdiavgift. Har håndverkeren rett til å kreve dette?

Nei, merverdiavgift inngår i prisen hvis ikke forbrukeren visste at avgiften kom i tillegg
Ja, merverdiavgift er en avgift til staten som alltid kommer i tillegg


14) Du vil ha et domene på internett (for eksempel www.handel.no). Hvem behandler søknaden om registrering av dette domenet i Norge?

Norid
Post og teletilsynet
Datatilsynet


15) Hvem kan få rett til et såkalt no.-domenenavn i Norge (eksempel: www.skole.no)?

Kun organisasjoner som er registrert i Enhetsregisteret
Alle norske statsborgere som har fylt 18 år
Alle norske statsborgere


16) Er forhandlingene i norske domstoler offentlige slik at folk kan gå og høre på?

Ja, med unntak av noen få sakstyper som familiesaker etc
Nei, du må søke om tillatelse på forhånd
Noen få sakstyper er offentlige


17) Du vil søke om fri sakførsel for å saksøke selgeren på grunn av at du føler deg lurt i tilknytning til kjøp av en bruktbil. Hvem avgjør søknaden om fri sakførsel?

Domstolen
En advokat
Fylkesmannen


18) Hva er kravet for å nekte militærtjeneste og utføre siviltjeneste isteden?

den vernepliktige er overbevist om at siviltjeneste er langt mer positivt for samfunnet enn militærtjeneste
den vernepliktige kan ikke gjøre militærtjeneste av noen art uten å komme i konflikt med sin alvorlige overbevisning
den vernepliktige har mer lyst til å gjøre siviltjeneste


19) Hvem etterforsker og fører for retten store og prinsipielle saker om IT-kriminalitet?

ØKOKRIM
KRIPOS
Politiet der forbrytelsen antas begått
Statsadvokaten der forbrytelsen antas begått


20) Hva er en statsadvokat?

En overordnet person i påtalemyndigheten som tar ut tiltaler mot folk og aktorerer de større straffesakene
En advokat som opererer over hele landet
En advokat som representerer staten i saker mot private


21) Hva er en aktor?

en som betjener publikum mellom aktene i et teater
en som er anklager i retten og prosederer på at den tiltalte skal domfelles og straffes
en som foretar beregning av pensjoner


22) Hva heter den øverste ankedomstolen i Storbritannia?

High Court of Justice
House of Lords
Court of Appeal


23) Hvem er den øverste embetsmannen i et departement?

Avdelingsdirektøren
Departementsråden
Ekspedisjonssjefen


24) Du har vært ansatt i en bedrift i ett år og vil si opp for å ta en annen jobb. Det står ikke noe om oppsigelsestid i arbeidsavtalen din eller i gjeldende tariffavtale. Hva er da oppsigelsestiden?

en måned regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted
to måneder regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted
tre måneder regnet fra første dag i måneden etter at oppsigelse fant sted


25) Hva er regjeringsadvokatens oppgave?

Regjeringsadvokaten er øverste embetsmann for påtalemyndigheten i Norge
Regjeringsadvokaten er en advokat som er medlem av regjeringen
Regjeringsadvokaten leder Regjeringsadvokatembetet, som bl.a. representerer staten i sivile tvistemål for domstolene


26) Hva er riksadvokatens oppgave?

Riksadvokaten leder Riksadvokatembetet, som bl.a. representerer staten i sivile tvistemål for domstolene
Riksadvokaten fører tilsyn med at advokatene opptrer i samsvar med reglene og god advokatskikk
Riksadvokaten er øverste embetsmann for påtalemyndigheten i Norge